There was an error in this gadget

31 January 2011

Đường hoa Nguyễn Huệ 2011


Mời các bạn xem một ít hình về Đường Hoa Nguyễn Huệ chụp chiều hôm qua (tối nay mới khai trương).

No comments: