There was an error in this gadget

19 December 2010

Báo cáo cạnh tranh của Michael Porter

Mời các bạn tham khảo bản tóm tắt báo cáo của Porter.

Chúc tất cả vui.

No comments: