06 May 2010

Về thống kê (có liên quan báo chí)

Các bạn sinh viên lớp Tường thuật Kinh tế nên đọc 2 bài này:

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/33227/#11089

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/33227/#11089

No comments: