17 July 2008

Mưu sinh


Hình do bạn Huy Cường, lớp TCBC, gởi. Mời các bạn xem.

Cảm ơn Cường.


No comments: